حداقل 65 اسب بخار
توان مورد نياز
540 يا 1000 دور, بنا به پيشنهاد
سرعت گاردان
75 تن
ظرفيت
3/5 متر
ارتفاع
4/3 متر
طول
2/61 متر
عرض
1250 کيلوگرم
وزن

8

4

2

تعداد تيغه

4

8

16

سرعت 1

6/5

13

26

سرعت 2

13/4

27

54

سرعت 3

ویدیوی معرفی محصول