• کلاچ يک طرفه کلاچي است که اجازه انتقال نيرو از تراکتور به ادوات را مي دهد اما نه برعکس. اين نوع کلاچ ها, در ماشين هايي با اينرسي چرخشي بالا به کار گرفته مي شوند.
  • محدود کننده گشتاور با فنر عمل کننده راديال و ضامن هاي فشاري.
    هنگامي که گشتاور از تنظيمات کلاچ فراتر رود انتقال نيرو قطع مي گردد. هنگامي که کلاچ عمل مي کند, براي جلوگيري از فرسودگي سريعا اهرم PTO تراکتور را خلاص نمائيد.
  • محدو کننده گشتاور با محور برشي خارج از مرکز.
    هنگامي که گشتاور از تنظيمات کلاچ فراتر رود انتقال نيرو قطع مي گردد. براي به حالت اول برگرداندن کلاچ ضروري است پيچ بريده شده را با پيچي که از لحاظ قطر , جنس و طول برابر است, تعويض نمائيد.
  • در محدود کننده هاي گشتاور از نوع اصطکاکي , چرخش مربوط به سطوح اصطکاکي, گشتاور انتقال نيرو را به تنظيم تعيين شده محدود مي کند. اين نوع کلاچ مي تواند به عنوان محدود کننده گشتاور اضافه بار و يا به عنوان وسيله تنظيم براي ماشين هايي با اينرسي بالا مورد استفاده قرار گيرد. تنظيمات گشتاور با تنظيم مجدد فشار فنرها قابل تنظيم است.کلاچ هاي اصطکاکي ممکن است هنگام استفاده داغ شوند. به آن ها دست نزنيد. اطراف کلاچ اصطکاکي را از هر گونه اجسام قابل اشتعال خالي نگهداشته و از درگيري طولاني مدت آن خودداري نماييد.
garden-www.barchinkar.com